DPS Kałków

Przejdź do treści
Dom Pomocy Społecznej
im. Sue Ryder
w Kałkowie - Godowie
Nasz DOM
Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną powiatu Starachowice. Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom.
Kto może być skierowany do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie?
Osoby wymagające całodobowej opieki; osoby, które nie są w stanie zabezpieczyć sobie podtsawowych potrzeb bytowych, ani samoopieki ani samopielęgnacji; osoby z chorobą Alzheimera, osoby starsze będące w trudnej sytuacji życiowej, nie mogące liczyć na opiekę ze strony rodziny, innych osób bliskich czy gminy.
Nasz Dom rusza z całodobową opieką wytchnieniową dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu starachowickiego. Będą oni mogli sobie pozwolić na krótki urlop, nie martwiąc się o swoich podopiecznych.
Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie Godowie im. Suy Ryder prowadzi nabór wniosków w ramach Opieki wytchnieniowej edycja 2024.
Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do Programu oraz wymaganych dokumentach, można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie Godowie, Godów 88, telefon 41 334 38 62 wew.29.
Chętnych prosimy o złożenie stosownego wniosku oraz zapoznanie się z regulaminem naboru
i realizacji programu, który jest dostępny na stronie www.dpskalkow.pl
Dokumenty do pobrania:

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie o miejscu zameldowania kandydata do Programu.

Przypominamy, że 14 dniowy pobyt jest całkowicie bezpłatny dla uczestników programu. Usługa finansowana będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Placówka jest już gotowa na przyjęcie pierwszych pensjonariuszy. ZAPRASZAMY!

Co zrobić by u nas zamieszkać?
Potrzebę opieki nazleży zgłosić samemu lub przez rodzinę, znajomych, przyjaciół, sąsiadów do ośrodka pomocy społecznej.

  1. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać w celu uzyskania miejsca w naszym Domu jest złożenie podania do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.
  2. Po otrzymaniu takiego podania pracownik socjalny ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma na celu sprawdzenie informacji dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej oraz warunków mieszkaniowych osoby zainteresowanej.
  3. Po zgromadzeniu wymaganej dokumentacji, ośrodek wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej. Cała dokumentacja wraz z decyzją ośrodka przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która wydaje decyzję o umieszczeniu w naszym domu.
  4. Osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej to: mieszkaniec 70% swojego świadczenia, małżonek, zstępni w zależności od dochodów oraz gmina. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.
  5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracownik socjalny naszego domu umawia się z rodziną i nowym mieszkańcem na dogodny termin przyjęcia.
  6. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z nami pod nr telefonu 41 334 38 62 wew. 29. Jesteśmy do Państwa dyspozycji służąc fachową pomocą.
Posiłki
Wszytskie posiłki wydawane dla Pensjonariuszy są przygotowywane na bieżąco. Podczas przygotowywania jadłospisów bierzemy również pod uwagę propozycje i uwagi mieszkańców. Zapewniamy również posiłki dietetyczne zgodnie ze zleceniami lekarza.
Zieleń
Dom jest położony zdala od hałasu i ruchliwej drogi. W sąsiedztwie jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski do którego mozna wejść bezpośrednio przez bramę od strony Domu. Wokół jest bardzo dużo zieleni, alejek do spacerów, ławek i urokliwych zakątków.
Free Wifi
Dom Pomocy Społecznej posiada bezpłatny dostęp do sieci WiFi dla pensjonariuszy oraz gości.
.
.
.
.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TELEFON
41 334 38 62
41 334 38 63
FAX
41 200 51 42
UE
FE
RP
INFORMACJA O PRZYZNANIU GRANTU
NA WSPARCJE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SUE RYDER W KAŁKOWIE - GODOWIE W WALCE Z EPIDEMIĄ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU PN."BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ"

W dniu 8 września 2020r. podpisano Umowę nr 230/2020 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.” Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej : Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu ogółem  wynosi  502.902,24 PLN;
Dofinansowanie ze środków europejskich  wynosi  423.846,01 PLN;
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa  wynosi  79.056,23 PLN;

Celem udzielenia grantu jest wsparcie mieszkańców i personelu Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie.
UE
FE
RP
IINFORMACJA O PRZYZNANIU GRANTU NR COVID-19.13.37 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W dniu 30 października 2020r. podpisano Umowę  pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Powiatem Starachowickim – Domem Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie o udzielenie grantu pn.: „Zapewnienie Bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz Bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”; na łączną kwotę 85 565,47 złotych, z tego: część A grantu w wysokości:
77.924,76 złotych, część B grantu w wysokości 7.640,71 złotych i jest finansowana z następujących źródeł:

a) ze środków  europejskich: 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu;
b) ze środków budżetu państwa:  15,83 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
 
Część A grantu przeznaczona jest na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek a część B grantu przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie.
Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie - Godowie
Wróć do spisu treści